Missió i Pla estratègic 2011-14

Missió d’EdPAC

L’Associació Educació per a l’Acció Crítica promou la construcció d’una societat civil crítica fomentant canvis en els comportaments individuals i col∙lectius que permetin transformar les societats, lluitant contra les desigualtats socials, a partir de mètodes pedagògics participatius, creatius i alternatius, promovent el benestar, la justícia social i la salut individual i col∙lectiva, incidint especialment en infants i joves i en les agents socials de canvi. També promou el coneixement de la situació de les comunitats camperoles i dels pobles indígenes.

 

Pla estratègic 2011 – 14

En l’Assemblea General Ordinària d’abril de 2011 es va aprovar el pla estratègic d’EdPAC pels propers quatre anys. A 2003 va néixer EdPAC amb l’objectiu de realitzar i difondre propostes d’acció quotidiana per fer un món més solidari, sostenible, just i digne. Des de llavors l’entitat s’ha anat adaptant als canvis originats pel context del tercer sector, de la crisi econòmica i de les dinàmiques internes de funcionament. De manera paral∙lela ha anat incrementant la seva presència en el territori augmentant el nombre d’activitats i potenciant el projecte de recerca sobre els drets humans a l’Amèrica Llatina. El ritme de feina ha fet molt complexa la planificació i el dia a dia s’ha convertit en resoldre els objectius a curt termini.

A mitjan de 2010 vam considerar oportú establir un procés que ens ajudés a anar més enllà d’aquest dia a dia i que ens permetés planificar els nostres objectius a uns quants any vista. Això ens ajudaria a organitzar‐nos millor, a clarificar els objectius, a pensar en el model d’entitat i a revisar els valors i el tarannà d’EdPAC. En definitiva, aquest és el procés que ens ha conduït a definir el Pla Estratègic 2011‐2014. La planificació estratègica és una eina organitzativa que ens ha de guiar els propers anys però també entenem que ha de ser dinàmica i que s’ha de revisar periòdicament reajustant‐la per adaptar‐la a les circumstàncies de l’entorn canviant.

Considerem necessari que aquest pla estigui present en la cultura organitzativa d’EdPAC (sòcies, grup d’afinitat, talleristes, col∙laboradores, treballadores) i que mica en mica anem integrant el pensament estratègic en la presa de decisions per pensar més enllà del moment actual. Els primers passos ja els hem fet. Ara tenim el repte de fer del pla estratègic una eina útil per assolir els nostres objectius.

Barcelona, abril del 2011

 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES

Arrel de l’anàlisi DAFO sobre l’entitat que vam fer el dissabte 29 de gener de 2011, i que vam revisar el dimecres 16 de febrer de 2011, en vam extreure 10 objectius generals d’actuació. D’aquests n’han sortit les línies estratègiques que seguirem per assolir els objectius establerts de cara als propers quatre anys.

LÍNIA ESTRATÈGICA 1. Millora de l’organització tècnica i política de l’entitat

1.1. Redefinir l’ideari destacant els valors de l’entitat (tarannà).
1.2. Incrementar la base social en l’àrea de drets humans.
1.3. Definir i implementar un pla de formació interna.
1.4. Definir i implementar un pla econòmic de l’entitat.
1.5. Definir i implementar un pla d’organització de l’equip tècnic

LÍNIA ESTRATÈGICA 2. Projecció externa i presència social de l’entitat

2.1. Definir i implementar un pla de comunicació externa.
2.2. Compartir un espai (oficina, serveis, etc.) amb altres entitats afins

LÍNIA ESTRATÈGICA 3. Millora dels serveis, de les activitats i dels projectes

3.1. Realitzar nous formats d’activitats i de serveis.
3.2. Tractar noves temàtiques especialitzant‐nos en nous camps.
3.3. Incrementar el nombre d’activitats i de serveis