ÀMBIT DE PANTALLES

Des de 2004 és l’entitat pionera en treball educatiu i crític sobre les pantalles.
La tendència a emprar diferents eines virtuals d’esbarjo, informació i comunicació, està augmentant els seus problemes associats. El treball educatiu en l’ús d’aquestes tecnologies esdevé una feina quotidiana entre els professionals que intervenen amb infants i joves. Tanmateix, l’abordatge extern pot enriquir, reforçar i complementar la seva feina.

Adreçats a adolescents i joves escolaritzats (de 1r ESO fins postobligatòria) i d’entorns no formals, els tallers s’adapten a les diferents edats, nivells i riscs i problemàtiques associades.

En funció de la població amb qui s’intervé, s’intervé en usos més constructius i menys problemàtics, es faciliten eines per prevenir problemes d’assetjament grupal i de tipus afectivo-sexual, o es fa una anàlisi crítica d’un ús associat al consumisme, al control de la comunicació i a la reducció de les relacions directes i l’aïllament.

Adreçat al cicle superior de primària, ESO i postobligatòria, es plantegen situacions relacionades amb les pantalles (els e-jocs, les e-xarxes, el mòbil i la televisió), o l’assetjament. Posteriorment es fa un debat i s’analitzen les situacions per tal d’aprofundir en els continguts i oferir pautes de maneig.

Es tracta d’una obra de teatre de petit format realitzat per professionals del teatre i l’abordatge educatiu.

Adreçades a mares, pares i altres referents familiars, es treballen situacions quotidianes de casa relacionats amb el mòbil, l’ordinador, les e-xarxes o els e-jocs.

Es tracten els riscos associats a aquestes eines i les seves oportunitats, i es reflexiona sobre pautes educatives i límits.

S’ofereix informació, pautes d’intervenció i eines al seu abast per tal de millorar la seva intervenció, tot conjugant la teoria amb la resolució i anàlisi de situacions quotidianes.

Pot ser especial útil per a agents socials en contacte amb infants i joves, professorat de centres educatius formals i no formals, professionals d’espais de lleure, educadors i educadores, etc.

Es poden adreçar directament a una població destinatària (adolescents, joves o comunitat) o a un sector professional perquè disposi d’eines per treballar amb el grup amb qui intervé (professorat, tècnics o tècniques de joventut, etc.).

Els materials poden tenir un format clàssic (fullets o publicacions), mèdia (vídeo), web o permetre la interacció (presentacions flexibles).